Huzaif Rahim, M.Sc.

Function

Ph.D. student

Phone

091318570506

Mail

huzaif.rahim@fau.de

Room

03.156